ابر داده های شرق پردازش آریا

تهران

خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی

درباره ما :

info@rotic.ir

اینکه بتوانید پاسخ مشتریان خود را به لحظه و منطبق بر نیازهای اساسی آنها بدهید، دقیقا خدمتی است که شرکت روتیک بر روی آن کار میکند.

خدمات ما
پروژه های شاخص

1399 تا 1400

موتور پردازش متن دسته بندی توضیحات پروژه

با دریافت متن خام در خصوص انواع دسته بندی پروژه مانند هوش مصنوعی، IoT و ... متن را به دسته (های) مربوطه طبقه بندی نماید.