ابر داده های شرق پردازش آریا

قم

خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی

درباره ما :

info@rotic.ir

اینکه بتوانید پاسخ مشتریان خود را به لحظه و منطبق بر نیازهای اساسی آنها بدهید، دقیقا خدمتی است که شرکت روتیک بر روی آن کار میکند.

خدمات ما